Ko otrok prvič vstopi v  vrtec, se prične tkati vez med družino in ustanovo. Vrtec je  v prvi vrsti opredeljen kot podpora, partner staršem, družinam pri zagotavljanju čimbolj kvalitetnega življenja njihovih otrok. Temeljni cilj vrtca in s tem tudi svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj vsakega otroka. Svetovalna služba v vrtcu pomaga, sodeluje, svetuje z osnovnim namenom, da bi bili vsi udeleženci v vzgojno – izobraževalnem procesu čimbolj uspešni in zadovoljni kot posamezniki in tudi vrtec kot celota.

Pri tem svetovalna služba ravna v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo ter z etičnim kodeksom za delo v vrtcih, dopolnjujoč se s pravili o  varstvu osebnih podatkov in z upoštevanjem ostalih dokumentov, ki določajo delo svetovalne službe v vrtcu.

Svetovalna služba v vrtcu deluje po temeljnih strokovno – etičnih načelih. Prvo temeljno načelo iz katerega svetovalna služba izhaja je DOBRO OTROKA, ker gre za najbolj ranljivega udeleženca v vrtcu. Svetovalno delo nikakor ne sme biti v škodo otroka, ne sme mu povzročati nelagodja, stisk, zadreg, stresa ali ga celo stigmatizirati v socialnem okolju.

Drugo načelo  je načelo PROSTOVOLJNOSTI. Vsak udeleženec mora v svetovalni odnos vstopati prostovoljno.  To pa ne velja v posebnih primerih, ko je ogrožen otrok ali kdo drug.

Tretje načelo svetovalnega dela temelji na ZAUPNOSTI  in  ZAUPANJU. Vse kar se pove v svetovalnem odnosu ostaja zaupno, dopolnjuje pa se še s pravili varstva osebnih podatkov.

 

S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

  • ob vključitvi otroka v vrtec;
  • o vzgoji in otrokovem razvoju;
  • ob večjih življenjskih spremembah ali kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveza, druge stiske);
  • ob otrokovih težavah in stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, agresivno vedenje, nemirnost,…);
  • pomoč otroku s težavami in primanjkljaji v razvoju (sodelovanje s starši pri vzpostavljanju stikov s specialno pedagoginjo ali drugimi strokovnimi delavci in institucijami – pomoč pri postopku usmerjanja otrok);
  • pred vstopom otroka v šolo.

Svetovalna služba,
številka telefona: 03/777 50 70, elektronski naslov: svetovalna.sluzba@vrtec-sostanj.si

 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Z upoštevanjem načela enakih možnosti in različnosti med otroki, so v redne oddelke vrtca vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami.

Otroci z odstopanji/težavami v razvoju lahko pridobijo dodatno strokovno pomoč v vrtcu v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo. Ko strokovna skupina vrtca prepozna, da ima otrok odstopanja v razvoju, s tem seznani starše in priporoči obisk pri izbranem osebnem zdravniku, ki staršem priporoči obisk v centru za zgodnjo obravnavo.

Specialna pedagoginja ali logopedinja za izvajanje dodatne strokovne pomoči  nudi neposredno pomoč otrokom za premagovanje primanjkljajev ali ovir. Pomoč otrokom poteka v vrtcu v oddelku ali izven oddelka. Pri delu z otrokom sodeluje s strokovno skupino in starši.

Otroke s posebnimi potrebami opredeljuje Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

 

(Skupno 693 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost